I. Vispārējie nosacījumi WALTER GROUP tīmekļa vietņu lietošanai

I.1. Darbības joma un specifikācija

(1) Šo noteikumu priekšmets ir LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG un ar to saistīto grupas uzņēmumu (turpmāk "WALTER GROUP") nodrošināto tīmekļa vietņu (turpmāk „vietne”) lietošana.

(2) Šī lappuse satur vietnes lietošanas nosacījumus. Vietni atverot vai lietojot (turpmāk tekstā „lietot”, „lietošana”), visi lietotāji un skatītāji (turpmāk tekstā „lietotājs/-i”) atzīst vispārējos nosacījumus. WALTER GROUP ir tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt lietošanas noteikumus.

(3) Alternatīva reģistrētiem lietotājiem:
Uzklikšķinot uz lodziņu „Esmu ar mieru“ vai „Nosūtīt“ lietotājs piekrīt tam, ka vietnes lietošanas nosacījumi lietotājam ir saistoši. WALTER GROUP ir tiesības šo lietošanas noteikumu mainīt pēc saviem ieskatiem. Lietotājam jāpiekrīt mainītajiem lietošanas noteikumiem, kā norādīts iepriekš – uzklikšķinot uz lauciņa „Piekrītu“ vai „Nosūtīt“, lai varētu izmantot WALTER GROUP pakalpojumus arī turpmāk.

(4) WALTER GROUP tīmekļa vietnē piedāvā ar nozari un uzņēmumu saistītu informāciju klientiem, transporta partneriem un darba meklētājiem. Atsevišķi pakalpojumi (piemēram, LOADS TODAY, klientu portāls CONNECT) ir pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.

(5) WALTER GROUP ir tiesības pavisam vai daļēji aizvērt tīmekļa vietni un jebkurā veidā mainīt saturu vai pakalpojumus. WALTER GROUP negarantē nepārtrauktu WALTER GROUP tīmekļa vietnes darbību. Nevar pieteikt prasības par to, lai WALTER GROUP tīmekļa vietne būtu lietojama bez pārtraukumiem vai lai tā tiktu saglabāta.

I.2. Aizsargājamās īpašumtiesības / Intelektuālais īpašums

(1) Tīmekļa vietnes kopējais saturs (ilustrācijas, teksti, formulējumi, markas, attēli, video, grafikas) ir WALTER GROUP vai tās līgumpartneru īpašumā. Lietojot WALTER GROUP tīmekļa vietni, lietotājam nerodas nekādas licences vai citas lietošanas tiesības uz vietnē esošām tiesībām (piemēram, rūpnieciskā īpašuma tiesības, autortiesības un līdzīgas aizsargājamās tiesības u.c.). WALTER GROUP tīmekļa vietnes prečzīmes, dizains, attēli, teksti, teksta daļas un citas satura sastāvdaļas bez iepriekš saņemtas WALTER GROUP grupas rakstveida atļaujas nedrīkst tikt mainītas, kopētas, pavairotas, lietotas, papildinātas vai citādi izmantotas. Pie tā netiek pieskaitīti materiāli, kuru lietošana tiek konkrēti piedāvāta pavairošanai, citādai izmantošanai vai lietošanai.

I.3. Atbildība

(1) WALTER GROUP ir atbildīga par iespējamu kaitējumu, kas var rasties, lietotājam lietojot WALTER GROUP tīmekļa vietni, tikai grupas tīša nolūka vai rupjas nolaidības gadījumā.

(2) WALTER GROUP nevar saukt pie atbildības par kaitējumu vai zaudējumiem, kuri lietotājam radušies tieši, netieši, īstermiņā vai ilgtermiņā neatkarīgi no tā, vai kaitējums radies par līguma, civiltiesību pārkāpumiem (ieskaitot nolaidību) vai citādi, ja tie atbilst vienai no šīm kategorijām::

(i) Negūta peļņa un no tās izrietoši zaudējumi
(ii) Nejauši radušies zaudējumi un negūta peļņa
(iii) Garām palaistas uzņēmējdarbības iespējas
(iv) „good will“ zaudēšana un datu zaudēšana

(3) WALTER GROUP ir pielikusi visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu, ka WALTER GROUP tīmekļa vietnē sniegtā informācija ievietošanas brīdī būtu pareiza un pilnīga. WALTER GROUP nepiedāvā un neuzņemas nekādus nodrošinājumus un garantijas par tīmekļa vietnē pieejamo informāciju, piemēram, par lejupielādēm, par pakalpojumiem, kurus piedāvā trešie piedāvātāji, ārējām saitēm vai citu saturu, kas tiek lietots vai tieši vai netieši pārņemts no WALTER GROUP tīmekļa vietnes vai kuru no tās var iegūt. WALTER GROUP ir arī tiesības bez iepriekšēja paziņojuma mainīt vai papildināt tās rīcībā esošo informāciju.

(4) WALTER GROUP nav atbildīga par zaudējumiem, kuri rastos paša lietotāja nepareizas vai ļaunprātīgas lietotāja konta lietošanas vai identifikācijas parametru vai lietotāja saglabāto datu ļaunprātīgas lietošanas vai tās izraisītu zaudējumu dēļ.

I.4. Pieejamība

(1) WALTER GROUP pieliek visas pūles, lai tīmekļa vietni nepārtraukti uzturētu un saglabātu pieejamu attiecīgajā brīdī esošo tehnisko, ekonomisko, uzņēmuma un organizatorisko iespēju ietvaros.

(2) WALTER GROUP neuzņemas ne nodrošinājumu, ne garantiju par to, ka WALTER GROUP tīmekļa vietne vai tās saturs tiek uzturēts bez pārtraukumiem vai vispār ir pieejams, ka ir bez kļūdām vai ka kļūdas tiek labotas, kā arī nav atbildīga par to, ka WALTER GROUP tīmekļa vietne vai palīgierīces (piemēram, serveri) ir bez vīrusiem vai citām bīstamām sastāvdaļām. WALTER GROUP noteikti izslēdz jebkuru atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kuri rastos saistībā ar WALTER GROUP tīmekļa vietnes nodošanu lietošanā vai tās palīgierīcēm, ciktāl to pieļauj tiesību akti.

(3) WALTER GROUP nav atbildīga par brīžiem, kad tehnisku vai citu problēmu dēļ tīmekļa vietne nav pieejama.

I.5. Ārējās tīmekļa saites

WALTER GROUP tīmekļa vietnē ir sniegtas ārējas tīmekļa saites uz citu piedāvātāju tīmekļa vietnēm. WALTER GROUP nevar ietekmēt ārējo saišu pieejamību, kvalitāti un saturu, un tā neuzņemas nekādu atbildību par ārējo tīmekļa saišu saturu, ja tas ir pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai lietotājiem izraisa cita veida zaudējumus.

I.6. Drošas vietnes

Šai tīmekļa vietnei daļēji ir SwissSign izsniegti SSL sertifikāti. SwissSign izsniegtie SSL sertifikāti līdztekus aktīvai lietotāja datu šifrēšanai, kad tie tiek sūtīti uz tīmekļa serveri, ietver arī piedāvātāja (WALTER GROUP) identifikāciju un tīmekļa vietnes īstuma autentifikāciju aizsardzībai pret pikšķerēšanu.

Lietotājs apliecina, ka viņam ir zināmi SwissSign Gold CP/CPS (repositary.swisssign.com) Vispārīgie noteikumi un SwissSign Gold End User Agreements (repositary.swissign.com) un ka viņš tos ir izlasījis, akceptējis un arī ievēros. Saistībā ar SSL sertifikāta lietošanu WALTER GROUP nav atbildīga attiecībā pret lietotāju.

I.7. Paroles un lietotāju konti

(1) Atsevišķi pakalpojumi (piemēram, LOADS TODAY, klientu portāls CONNECT) ir pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem. Pēc reģistrēšanas un pēc tam, kad WALTER GROUP ir veikusi pārbaudi, lietotājs saņems paroli, kura ļauj piekļūt lietotāja kontam.

(2) Lietotājs ir atbildīgs par paroles un (vajadzības gadījumos) par citu esošo datu konfidencialitāti, kā arī par visām aktivitātēm, kuras tiek veiktas sakarā ar lietotāja kontu. WALTER GROUP nekavējoties jāpaziņo par katru lietotāja konta neatļautu izmantošanu un citiem drošības noteikumu pārkāpumiem. Lietotāja konta reģistrēšana, respektīvi, pieteikšana, lai saņemtu abonementu, ir saistīta ar lietotāja partnera numuru. Lietotājam nav atļauts citām personām uzticēt partnera numuru vai paroli, jeb nodot tos citu personu rīcībā. Ikreiz, kad lietotājs atklāj partnera numuru un/vai paroli, tam kā sekas var būt, ka lietotāja konts, respektīvi abonements, tiks dzēsts.

(3) Datus, saturus un informāciju, kuri lietotājam sakarā ar savu lietotāja kontu ir zināmi, nedrīkst nodot tālāk trešām personām bez attiecīgām pilnvarām.

(4) WALTER GROUP ir tiesības atļaut reģistrēšanos vai pieteikšanos abonētu pakalpojumu saņemšanai vai to atteikt bez iemeslu paziņošanas. Tāpat WALTER GROUP ir tiesības slēgt katru lietotāja kontu vai atsevišķi abonētu pakalpojumu, nepaziņojot iemeslus.

I.8. Kaitīgā materiāla lejupielādēšana

WALTER GROUP aizliedz tādu datora programmu, failu un citu materiālu lejupielādi, kuri satur kaitīgas un/vai pārtraucošas zīmes, piemēram, vīrusus, bojātus failus, „noslēptus" failus (piemēram, attēlus, kuri ir integrēti skaņu failos), "tārpus", Trojas zirgus vai robotprogrammatūras sakarā ar ritināšanu, vairāku ekrānu attēlošanu un citām aktivitātēm, kuras vispār var traucēt tīmekļa vietnes integritāti vai darbību vai komunikāciju tiešsaistē.

I.9. Elektroniskie uzbrukumi

(1) Visu veidu elektroniskie uzbrukumi WALTER GROUP tīmekļa vietnei vai visiem ar to saistītajiem WALTER GROUP datiem vai atsevišķa lietotāja datiem ir aizliegti.

(2) Katram elektroniskam uzbrukumam sekos tūlītēja tā lietotāja izslēgšana, kura sfērā notika uzbrukums, turklāt tāds uzbrukums tiks civiltiesiski un krimināltiesiski vajāts.

 

 

II. Vispārējie norādījumi datu aizsardzībai

II.1. Likumdošanas pamats

WALTER GROUP sniegs visus datus savā tīmekļa vietnē atbilstoši piemērojamām Austrijas datu aizsardzības likuma tiesību normām.

II.2. Lietotāja piekrišana datu izmantošanai

(1) Lietotājs piekrīt WALTER GROUP informācijas, jaunumu un reklāmas materiālu saņemšanai elektroniski (piemēram, pa e-pastu). Šo piekrišanu var katrā laikā atsaukt - tieši „Atteikšanās saitē“ vai pa e-pastu:: austria@lkw-walter.com

(2) Pamatojoties uz lietotāja pārlūkprogrammas izveidošanu, lietotājs nepārprotami piekrīt WALTER GROUP sīkdatņu lietošanai, jo īpaši sīkdatņu saglabāšanai lietotāja cietajā diskā. Sīkāku informāciju par šo atradīsit II.6. punktā (sīkdatnes).

(3) Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu tam, ka WALTER GROUP apkopo un saglabā datus, kuri attiecas uz personu (Datu aizsardzības likuma 28. pants). Šim nolūkam lietotājam jānosūta e-pasts uz adresi austria@lkw-walter.com.

II.3. Tiesības sniegt informāciju, tiesības koriģēšanai vai dzēšanai.

Lietotājam katrā laikā ir tiesības uz to, lai saglabātie dati tiktu izdoti, koriģēti un dzēsti, ievērojot Austrijas Datu aizsardzības likuma priekšnoteikumus (it sevišķi 26.-28. pantu). Šajā saistībā lietotājs var sazināties ar WALTER GROUP, izmantojot e-pasta adresi austria@lkw-walter.com.

II.4. Ārējie servisu piedāvātāji

WALTER GROUP tīmekļa vietne tiek izstrādāta un atjaunināta kopā ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem. Attīstības un izmēģinājuma nolūkos noteiktos gadījumos anonīmie dati tiek nosūtīti servisu piedāvātājiem. Dažos gadījumos servisu piedāvātāji saņem arī piekļuvi pie atvērtiem datiem. Pirms tam pakalpojumu sniedzējiem līgumā tiek noteikts, ka saņemtos datus drīkst izmantot tikai saskaņā ar WALTER GROUP norādījumiem un pēc darbu pabeigšanas tie ir jāizdzēš.

II.5. Datu drošība

WALTER GROUP pieliek visas pūles, lai piedāvātu datu apmaiņu ar tiešsaistes medijiem tik droši, cik vien iespējams; pašlaik grupa aicina lietotāju savu iespēju robežās darīt visu, lai interneta lietošana būtu droša (aktuālā pārlūkprogrammas versija, noslēpjot piekļuves datus tiešsaistes platformām).

II.6. Sīkdatnes

(1) Lai paplašinātu tīmekļa piedāvājuma funkcijas un lai padarītu lietošanu lietotājam ērtāku, tiek lietotas tā saucamās „sīkdatnes“.


(1.1) Lielākā daļa sīkdatņu, ko izmanto WALTER GROUP, pēc pārlūkprogrammas sesijas beigām automātiski tiek izdzēstas no lietotāja datora cietā diska (pagaidu sīkdatnes). Pagaidu sīkdatnes ir vajadzīgas, piemēram, lai lietotājam piedāvātu noteiktas veidlapas funkcijas vairākās vietnēs. Turklāt WALTER GROUP izmanto arī sīkdatnes, kuras saglabājas lietotāja datora cietajā diskā (pastāvīgās sīkdatnes). Šīs pastāvīgās sīkdatnes saglabājas no 1 mēneša līdz 10 gadiem un pēc noteiktā laika beigām tiek izdzēstas vai lietotājs tās var izdzēst manuāli. Šo sīkdatņu (pastāvīgo sīkdatņu) vienīgais mērķis ir maksimāli labi pielāgot interneta piedāvājumu lietotāja vēlmēm un tādējādi padarīt tīmekļa vietnes lietošanu lietotājam ērtāku.


(1.2) Trešo piedāvātāju sīkdatnes (tā dēvētās Third-Party-Cookies)
WALTER GROUP izmanto dažu trešo piedāvātāju (reklāmas partneru) pakalpojumus, kas palīdz izveidot klientiem interesantākus interneta piedāvājumus. Tāpēc, lietojot tīmekļa vietni, lietotāja datora cietajā diskā tiek saglabātas arī trešo piedāvātāju sīkdatnes (pagaidu vai pastāvīgās sīkdatnes). Trešo piedāvātāju sīkdatņu vienīgais mērķis ir trešajiem piedāvātājiem sniegt iespēju uzrunāt lietotāju ar mērķtiecīgu reklāmu. Nepārprotami informējam, ka WALTER GROUP nav atbildīga par to, vai trešās personas tiesiski lieto sīkdatnes.


(1.3) Sīkdatnes (WALTER GROUP un trešo piedāvātāju sīkdatnes) nesatur lietotāja personas datus. Tiek iegūti tikai pseidonīmi dati ar lietotāja vārdu. Šajā gadījumā runa ir, piemēram, par datiem, kuras vietnes lietotājs ir apskatījis, kādu saturu meklējis utt. Šie pseidonīmie dati nekad netiek saistīti ar lietotāja personas datiem.


(1.4) Lietotājs var ietekmēt sīkdatņu darbību, attiecīgi noregulējot savu pārlūkprogrammatūru. Piemēram, ir iespējams sīkdatnes vispārīgi vai konkrētā gadījumā pieņemt vai pavisam noraidīt. Tomēr šādā gadījumā WALTER GROUP sniegtā piedāvājuma funkciju klāsts var tikt sašaurināts.

II.7. Tīmekļa vietnes analīze

(1) WALTER GROUP tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, t.i., uzņēmuma Google Inc. (Google) tīmekļa analīzes pakalpojumu. „Google Analytics“ izmanto tā saucamās „sīkdatnes”, teksta failus, kuri tiek saglabāti lietotāja datorā un dod iespēju analizēt, kā lietotājs izmanto tīmekļa vietni. Ar sīkdatnes palīdzību veidotā informācija par lietotāja tīmekļa vietnes izmantošanu parasti tiek nosūtīta tālāk uz uzņēmuma „Google“ serveri ASV un tur saglabāta. Gadījumā, ja šinī tīmekļa vietnē IP-anonimizēšana ir aktivēta, uzņēmums „Google“ Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās nolīguma par Eiropas Ekonomikas zonu valstīs lietotāja IP adresi iepriekš saīsina. Tikai izņēmuma gadījumos pilnā IP adrese tiek nosūtīta uz kādu no uzņēmuma „Google“ serveriem ASV un tur saīsināta. WALTER GROUP uzdevumā Google izmantos šo informāciju, lai analizētu lietotāja tīmekļa vietnes izmantošanas paradumus, lai sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm tīmekļa vietnē un sniegtu WALTER GROUP citus pakalpojumus, kuri ir saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu. Lietotāja pārlūkprogrammas Google Analytics ietvaros nosūtītā IP adrese netiek savienota ar citiem uzņēmuma „Google“ datiem.

(2) Lietotājs var sīkdatņu saglabāšanu novērst, ja viņš attiecīgi noregulē savu pārlūkprogrammatūru. Lielotājs tiek informēts, ka tādā gadījumā pastāv iespēja, ka nevarēs tikt izmantotas visas tīmekļa vietnes funkcijas. Vēl lietotājam ir iespēja novērst sīkdatnes veidoto, ar tīmekļa vietnes saistīto datu (arī IP adreses) saglabāšanu un apstrādi uzņēmumā „Google“ ar to, ka lietotājs šīs saites rīcībā esošo pārlūkprogrammas iespraudni lejupielādē un instalē:: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Sociālo mediju iespraudņi

(1) Uz WALTER GROUP tīmekļa vietnes daļām atrodas trešo uzņēmumu (piemēram, AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter, Xing) lietojumprogrammas un arī saturs, kas saglabāts uz trešo uzņēmumu platformām (piemēram, Youtube). Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi un aktīviem pasākumiem, lai ievērotu datu aizsardzību, WALTER GROUP nevar ietekmēt trešo uzņēmumu no WALTER GROUP tīmekļa vietnes savākto lietotāju datu veidu un lietošanu. Par šiem datiem ir atbildīgi tikai šo programmu piedāvātāji.

(1.1) Tīmekļa vietne satur AddThis komponentus. AddThis ir grāmatzīmes (bookmarking) pakalpojums, kas tīmekļa vietnes lietotājam ar attiecīgajā brīdī izvēlēto vietni ļauj dalīties ar citiem lietotājiem sociālajos tīklos, piemēram, Facebook, Twitter, Google+ u.c. Lietotājs var dalīties ar tīmekļa vietnes saturu, to komentēt un novērtēt. Ja lietotājs lieto AddThis elementus, lietotāja interneta pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar AddThis serveriem un, ja nepieciešams, ar izvēlēto sociālo tīklu vai grāmatzīmes pakalpojumu. Lietojot AddThis, tiek izmantoti sīkfaili. Šajā gadījumā radītie dati (piemēram, lietošanas laiks vai pārlūkprogrammas valoda) tiek nosūtīti un apstrādāti AddThis LLC, ASV. Ja tīmekļa vietnes saturu nosūtāt sociālajiem tīkliem, grāmatzīmes pakalpojumiem u.c., var tikt izveidots savienojums starp tīmekļa vietnes apmeklējumu un lietotāja profilu attiecīgajā tīklā. Sīkāka informācija par datu apstrādi (tostarp izmantošanas mērķi), ko veic AddThis LLC, un AddThis LLC nodrošināto datu aizsardzību ir pieejama http://www.addthis.com/privacy. Papildu informācija par datu apstrādi un datu aizsardzību sociālajos tīklos, grāmatzīmes pakalpojumos u.c., kā arī lietotāja konfigurācijas iespējas ir norādītas attiecīgo piedāvātāju datu aizsardzības vadlīnijās. WALTER GROUP nenodod attiecīgos datus trešām personām. Izmantojot AddThis ailes, lietotājs apliecina piekrišanu, ka AddThis LLC veic datu apstrādi, tīmekļa vietnē http://www.addthis.com redzamajā apjomā. Lietotājs katrā laikā var liegt izmantot lietotāja datus, izmantojot "Opt Out Cookies". Sīkāka informācija ir sniegta iepriekšminētajā AddThis LLC tīmekļa vietnē. Ja lietotājs nevēlas, ka tīmekļa vietnē AddThis savāc lietotāja datus, lietotājs nedrīkst lietot AddThis elementus.

(1.2) Facebook Inc., juridiskā adrese: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV, (saīsināti Facebook) tīmekļa vietņu īpašniekiem piedāvā iespraudņus, kuri ir ievietoti WALTER GROUP tīmekļa vietnē. Šos iespraudņus var atpazīst ar Facebook logotipu, respektīvi, ar lodziņu „Facebook-Like“ un „Facebook-Recommend“. Kad lietotājs atver kādu WALTER GROUP tīmekļa vietni, kurā ir šis iespraudnis, lietotāja pārlūkprogramma pati rada savienojumu ar iespraudņa piedāvātajiem serveriem. Facebook nosūta iespraudņa saturu tieši uz lietotāja pārlūkprogrammu un to rāda attiecīgās vietnes ietvaros. WALTER GROUP nevar ietekmēt iespraudnī esošo saturu. Pastāv apstākļi, kuros Facebook lietotāja vizīti uz attiecīgām tīmekļa vietnes vietām var rekonstruēt un šo informāciju identificēt ar kādu Facebook kontu, ja lietotājs pie Facebook ir piereģistrēts vai nesen ir aplūkojis kādu Facebook vietni, respektīvi, kādu vietni ar Facebook saturiem. Ja lietotājs ir aktivizējis iespraudņus, piemēram, tādējādi, ka ir aktivizējis „Like“ lodziņu vai ka ir nosūtījis kādu ieteikumu par šo vietni, lietotāja pārlūkprogramma nosūta attiecīgu informāciju tieši uz Facebook, un WALTER GROUP to nevar ietekmēt. Sīkāku informāciju par lietotāja datu veidu, nolūku un daudzumu, kurus Facebook apstrādā un izmanto, var atrast pie Facebook norādēm sakarā ar datu aizsardzību http://www.facebook.com/policy.php Tur lietotājs var arī vairāk iepazīties ar tiesībām un noregulēšanas iespējām, lai aizsargātu savu privātsfēru. WALTER GROUP nevar ietekmēt Facebook datu savākšanu un daudzumu, kā arī datu turpmāko apstrādi Facebook, un WALTER GROUP nav arī piekļuves šiem datiem.

(1.3) Twitter Inc., juridiskā adrese: 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ASV (saīsināti Twitter) tīmekļa vietņu īpašniekiem piedāvā iespraudņus, kuri ir ievietoti WALTER GROUP tīmekļa vietnē. Iespraudņus var atpazīst ar Twitter-Tweet vai ar lodziņu „Follow”. Vietnes ar šiem iespraudņiem izveido tiešu savienojumu ar Twitter un nosūta – neatkarīgi no Jūsu pieteikšanās statusa pie Twitter – dažāda veida datus. Pastāv iespēja, ka šādi var izdarīt secinājumus par lietotāja tīmekļa izmantošanas paradumiem WALTER GROUP tīmekļa vietnē, kurus Twitter varētu izmantot saviem nolūkiem. Iespraudnī esošais saturs atrodas Twitter serveros un WALTER GROUP tīmekļa vietnē tiek tikai uzrādīts. WALTER GROUP nevar ietekmēt Twitter datu savākšanu un daudzumu, kā arī datu turpmāko apstrādi Twitter, un WALTER GROUP nav arī piekļuves šiem datiem. Sīkāku informāciju par Twitter datu aizsardzības noteikumiem var atrast šeit: http://twitter.com/privacy

(1.4) Google Inc., juridiskā adrese: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (saīsināti Google) tīmekļa vietņu īpašniekiem piedāvā iespraudņus, kuri ir ievietoti WALTER GROUP tīmekļa vietnē. Iespraudņus var atpazīt ar lodziņu „Google-Plus-One“. Vietnes ar šo iespraudni uzbūvē tiešu savienojumu ar Google un nosūta – neatkarīgi no pieteikšanās statusa pie Google – dažāda veida datus. Šādi var izdarīt secinājumus par lietotāja tīmekļa izmantošanas paradumiem WALTER GROUP tīmekļa vietnē, respektīvi, var ietekmēt Google meklētājprogrammas rezultātus. Iespraudnī esošais saturs atrodas Google serveros un WALTER GROUP tīmekļa vietnē tiek tikai uzrādīts. WALTER GROUP nevar ietekmēt Google datu savākšanu un daudzumu, kā arī datu turpmāko apstrādi Google, un WALTER GROUP nav arī piekļuves šiem datiem. Sīkāku informāciju par Google datu aizsardzības noteikumiem lietotājs var atrast šeit: http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Ar interesi saistīta reklāma/retargeting reklāma

Tīmekļa vietne izmanto tā dēvētās re-targeting tehnoloģijas. WALTER GROUP izmanto šo tehnoloģiju, lai interneta piedāvājums lietotājam kļūtu interesantāks. Šī tehnoloģija lietotājus, kuri jau ir interesējušies par WALTER GROUP tīmekļa vietni un pakalpojumiem vai precēm, ļauj uzrunāt no trešo personu tīmekļa vietnēm.

WALTER GROUP ir pārliecināta, ka individualizētas, ar interesi saistītas reklāmas parādīšana parasti lietotājam ir interesantāka par reklāmu bez šādas personiskas attieksmes. Šo reklāmas līdzekļu parādīšana trešo personu tīmekļa vietnēs notiek, balstoties uz sīkfailu tehnoloģiju un lietotāja iepriekšējo darbību analīzi. Šī reklāmas forma ir pilnībā anonīma. Netiek saglabāti personas dati vai veidoti lietotāja profili ar lietotāja personas datiem.

 

III. Citi noteikumi

III.1. Jurisdikcija

Šī līguma pamatā ir Austrijas likumdošana. Strīdu izšķiršanai par kompetento tiesu tiek noteikta: „Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt“. Pielietojama ir vienīgi Austrijas likumdošana bez UN-pirkšanas tiesību lietošanas un Austrijas starptautisko privāttiesību atsauces normām.

III.2. Izmaiņas un papildinājumi, nodalāmības klauzula.

(1) Šī līguma izmaiņas un papildinājumi veicami tikai rakstveidā. Mutiskās vienošanās nav spēkā.

(2) Gadījumā, ja šī līguma viens vai vairāki noteikumi – vienalga kāda iemesla dēļ – ir bez spēka, tad tas neskar pārējā līguma satura spēkā esamību.
^ - Top

Šajā vietnē tiek lietoti sīkfaili, lai jūs varētu izmantot visas tās iespējas. Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu saglabāšanai. Papildu informācija ir pieejama: Lietošanas noteikumi