Mūsu glosārijā atradīsiet visus svarīgos jēdzienus pārvadājumu jomā. Uzziniet jau tūlīt!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  Šeit runa ir par starptautisku nolīgumu par bīstamu kravu pārvadājumiem ar autotransportu.
 • Aizsargkonstrukcija (sānos, aizmugurē)

  Aizsargkonstrukcija ir puspiekabju un kravas automašīnu drošības ierīce, lai avārijās zem transportlīdzekļa nevarētu pakļūt citi satiksmes dalībnieki.
 • Aizsargstūrīši

  Kravas nostiprināšanas līdzeklis dažādos izpildījumos (plastmasa, kartons utt.), kas aizsargā preci un siksnu no bojājumiem.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Vispārējie Austrijas ekspeditoru noteikumi)  AÖSp ( (Vispārējo Austrijas ekspeditoru noteikumu) piemērošana saskaņā ar vienošanos. Tā regulē tiesiskās attiecības starp klientu un pārvadātāju un nosaka pārvadātāja atbildību.

 • Aramīda materiāls

  Aramīds ir speciāls materiāls jumta tentiem. Aramīds ir dzeltenā krāsā un tam piemīt uguns aizsardzība.
 • ATA karnete

  ATA karneti izdod valsts tirdzniecības kameras, un to var saukt par starptautisku atzīmēšanas dokumentu.
  Tā ir paredzēta preču, kas paredzētas pagaidu importam/eksportam (piemēram, izstādes, būvlaukumi ārvalstīs utt.), noformēšanai.

B

 • BAG

  Vācijas Federālais dienests kravu pārvadājumu jomā (www.bag.bund.de)
 • Berzes koeficients µ (mju)

  Ja krava atrodas uz kravas platformas, starp kravu un puspiekabes grīdu rodas berze, ko izsaka kā berzes koeficientu. To izmanto, lai aprēķinātu kravas slīdēšanas spēju un vajadzīgo spriegošanas siksnu skaitu.
 • Borts

  Borts (= ārējā sānu siena) ir konstruktīvs kravas platformas ierobežojums.
  Tas paredzēts norobežošanai, lai nepieļautu preču izkrišanu.

C

 • CEMT atļauja

  CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Eiropas satiksmes ministru konference)

  CEMT atļauju skaits un sadalījums pa valstīm katru gadu tiek noteikts, pamatojoties uz Eiropas satiksmes ministru konferences (Starptautiskais transporta forums ITF) rezolūciju. Šī atļauja dod tiesības veikt komerciālus autopārvadājumus starp aptuveni 45 CEMT dalībvalstīm.
 • CIM

  CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

  CIM ir vienotas tiesību normas līgumam par starptautiskiem kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu un ir pieejamas COTIF B pielikumā.  Skatīt arī COTIF.

 • CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR ir nolīgums par pārvadājuma līgumu starptautiskajos kravu pārvadājumos ar autotransportu". CMR noteikumi ir obligāti piemērojami visās līgumslēdzējās valstīs starptautiskos kravu pārvadājumos ar autotransportu.
 • Code of Conduct

  "Code of Conduct" vai "Uzvedības kodekss" ir dažādās situācijās un apstākļos vēlamās rīcības apkopojums, kuru uzņēmumi apņemas ievērot lielākoties brīvprātīgi.
  WALTER GROUP ir izstrādājusi savu Code of Conduct, kas mūsu darbiniekiem un vadošajiem speciālistiem ir paredzēts kā lēmumu pieņemšanas un uzņēmējam raksturīgas rīcības vadlīnijas.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT ir mūsu interneta portāls klientiem, un tajā var ērti nokārtot pasūtījumus ar peles klikšķi. Citas funkcijas ir pašreizējo pasūtījumu pārskats un noderīgas papildu informācijas sniegšana.

  Demonstrācija


  Klientu portāls CONNECT

 • COTIF

  COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

  Tā ir konvencija par starptautisko dzelzceļa satiksmi. Tā attiecas uz kravu un personu starptautiskiem pārvadājumiem. (www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/)
 • Cross lashing nostiprināšana

  Ģeometriski ciešas kravas nostiprināšanas metode perpendikulāra paātrinājuma novēršanai (lai pretotos spēkiem, kas rodas sānos). Tostarp tiek izmantota ķīmiskajā rūpniecībā.  Skatīt arī Ģeometriski cieša nostiprināšana.

D

 • daN

  daN nozīmē dekaņūtonu. Ņūtons (mērvienības simbols N) ir starptautiskajā mērvienību sistēmā (SI) mērvienība, ko lieto fizikālajam spēka lielumam. daN ir mērvienība, ko izmanto, piemēram, kravu nostiprināšanā, lai norādītu trošu vai siksnu celtspēju vai pārraušanas stiprību. Tas atbilst aptuveni slodzei, kas ietekmē 1 kg masu. Tādēļ trose ar pārraušanas slodzi 1000 daN var noturēt apmēram 1.000 kg.
 • Dinamiski cieša nostiprināšana

  Dinamiski cieša nostiprināšana ir kravas nostiprināšanas veids.

  Dinamiski ciešā kravas nostiprināšanā ar kravas nospriegošanu uz leju tiek palielināts kravas masas spēks un tādējādi panākta labāka kravas nostiprināšana.

  To panāk, piemēram, nospriegojot uz leju ar spriegošanas siksnām.  Kravas nostiprināšanas veidi

E

 • ECTA

  "European Chemical Transport Association" ir Eiropas sauszemes transporta uzņēmumu apvienība ar mērķi uzlabot standartus attiecībā uz pārvadājuma efektivitāti, drošību, kvalitāti, vidi un sociālajiem aspektiem, transportējot ķīmiskos produktus Eiropā. Turklāt ECTA ir "Responsible Care Initiative" organizāciju apvienība Eiropas sauszemes pārvadājumu nozarē. (www.ecta.com)
 • EDI piesaiste

  EDI nozīmē Electronic Data Interchange = elektroniska datu apmaiņa  Electronic Data Interchange (EDI)

 • EN 12195-1

  Visā Eiropā saistošs standarts nostiprināšanas spēku aprēķinam kravu nostiprināšanā; attiecas uz transportlīdzekļiem, sākot no pilnās masas 3,5 t.

  Kravas nostiprināšanas standarti

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL ir kravu nostiprināšanas jēdziens. Šeit runa ir par Eiropas standartu pastiprinātām transportlīdzekļu virsbūvēm. XL virsbūves atbilst šim standartam (pastiprinātas transportlīdzekļu virsbūves). Viss LKW WALTER puspiekabju autoparks kombinētajai satiksmei atbilst standartam EN 12642 XL.
 • EURO klases (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 vai 6 nozīmē kravas automašīnām dažādas dzinēju klases ar samazinātu troksni un kaitīgo vielu emisiju. LKW WALTER pastiprināti iesaista transporta partnerus ar videi nekaitīgu aprīkojumu, sākot no EURO 5. klases.

F

 • FBL

  FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

  FBL ir pieņemšanas, apdrošināšanas un preču dokuments. Ar precēm drīkst rīkoties persona, kuras rokās fiziski ir šis dokuments.
 • FCR

  FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

  Tas ir ekspeditora pieņemšanas apstiprinājums (ekspeditora transporta dokuments ar pierādījuma funkciju).
 • FIATA

  FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

  FIATA ir "Starptautiskā transporta pakalpojumu uzņēmumu federācija", kas nodibināta 1926. gada 31. maijā Vīnē. Tai ir aptuveni 40 000 biedru (ekspeditori) 150 valstīs. FIATA ir konsultanta statuss ANO, un tās galvenais birojs atrodas Cīrihē.
 • FTL

  FTL ir angliskais saīsinājums "Full Truck Load" (pilnā krava).  Skatīt arī Pilnā krava.

G

 • Garās sviras sprūdmehānisms

  Garās sviras sprūdmehānisms, saukts arī par stiepes sprūdmehānismu, ir paredzēts kā spriegošanas elements kravas nostiprināšanā ar nostiprināšanas siksnām. Kopš 2004. gada aprīļa garās sviras sprūdmehānismam saskaņā ar EN 12195 ir jānodrošina spriegošanas spēki no 375 līdz 500 daN.  Skatīt arī Īsās sviras sprūdmehānisms.

 • Ģeometriski cieša nostiprināšana

  Ģeometriski cieša nostiprināšana ir kravas nostiprināšanas veids.

  Ģeometriski ciešā kravas nostiprināšanā krava tieši un bez atstarpēm tiek iekrauta līdz kravas telpas norobežojumam (priekšējai sienai, bortam, statņiem).
  Ģeometriski cieša iekraušana kombinācijā ar XL puspiekabēm tiek uzskatīta par īpaši efektīvu kravas nostiprināšanas metodi.  Kravas nostiprināšanas veidi

 • Global Compact

  Global Compact ir pasaulē lielākā Corporate Sustainability Initiative ANO paspārnē. Tā ir aicinājums uzņēmumiem saskaņot savas stratēģijas un rīcību ar cilvēktiesību, darba, vides un pretkorupcijas universālajiem principiem un veikt pasākumus, kas veicina sabiedriskus mērķus. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)
 • GREEN transport

  "GREEN transport" ir LKW WALTER zīmols, kas ietver visas mūsu aktivitātes kaitīgo vielu emisiju samazināšanai pārvadājumos.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Sadarbības pamatprincipi)

  Uz tiem balstās turpmākā sadarbība ar mūsu transporta partneriem.

H

 • HACCP

  HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (risku analīze un kritiskie kontrolpumkti)

  Uz preventīviem pasākumiem vērsta pārvaldības sistēma. Tā ir paredzēta nozīmīgu veselības risku, kas var rasties pārtikas produktu transportēšanas laikā, identifikācijai, novērtēšanai un pārvaldībai. Mērķis ir piedāvāt maksimāli iespējamo produktu drošumu un garantēt galapatērētāju aizsardzību.

I

 • Iedobe ruļļem

  Lokšņu un tērauda rituļus bieži vien sauc par ruļļiem ("coils"). Lai šos ruļļus (rituļi, kuri var svērt vairākas tonnas) varētu droši iekraut, ir nepieciešams atbilstīgs iepakojums (karkass) vai puspiekabe ar iedobi ruļļiem.
  Ruļļu iedobe ir pārsedzams padziļinājums grīdāpuspiekabē apm. 5 līdz 8,5 m garumā. Kad ruļļu iedobe ir pārsegta, šajos transportlīdzekļos var iekraut arī jebkuras citas preces.  LKW WALTER puspiekabju autoparks

 • Iekraušanas augstums

  Sānu iekraušanas augstums: augstums, līdz kuram treileri var iekraut no sāniem.
  Aizmugures iekraušanas augstums: augstums, līdz kuram treileri var iekraut no aizmugures.
 • Iepakojumu saraksts

  Iepakojumu sarakstā ir uzskaitītas iepakojumu vienības. Tas paredzēts preču apjoma un veida precīzai noteikšanai.
 • Iespraužamie statņi

  Tās ir treilera vertikālās konstrukcijas, kas ir nostiprinātas transportlīdzekļa grīdā. Iespraužamie statņi ir paredzēti kā kravas nostiprināšanas līdzekļi, pie kuriem var nostiprināt kravu.
 • Incoterms

  Incoterms (International Commercial Terms) ir standartizēti starptautiskie tirdzniecības noteikumi. Tos izstrādā un izdod Starptautiskā Tirdzniecības kamera (pašlaik: Incoterms 2010). Tirdzniecības darījuma puses (pārdevējs, pircējs) var vienoties par kādu šo Incoterms noteikumu. Pateicoties Incoterms, starp darījuma partneriem tiek noregulēti svarīgākie pārdevēja un pircēja pienākumi, jo īpaši riska pāreja un piegādes izmaksas.  Incoterms

 • Intermodālie pārvadājumi

 • IRU

  IRU = International Road Transport Union

  IRU ar juridisko adresi Ženēvā vispārīgi pārstāv autopārvadājumu nozares intereses un ir TIR karnetes sistēmas organizators.
 • Īsās sviras sprūdmehānisms

  Īsās sviras sprūdmehānisms, saukts arī par spiediena sprūdmehānismu, ir paredzēts kā spriegošanas elements kravas nostiprināšanā ar nostiprināšanas siksnām. Kopš 2004. gada aprīļa īsās sviras sprūdmehānismam saskaņā ar EN 12195 ir jānodrošina spriegošanas spēki no 250 līdz 350 daN.  Skatīt arī Garās sviras sprūdmehānisms.

 • Īsie jūras pārvadājumi

  Īsie jūras pārvadājumi nozīmē kravu pārvadājumus pa jūru viena kontinenta ietvaros.
  LKW WALTER tie ir viens no iespējamiem satiksmes veidiem kombinētajos pārvadājumos.  Skatīt arī Kombinētie pārvadājumi.

 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization"

  LKW WALTER kopš 1992. gada ir kvalitātes sertifikāts saskaņā ar ISO 9001:2008 un kopš 2016. gada - vides sertifikāts saskaņā ar ISO 14001:2004.  ISO sertifikāts (PDF)

J

 • Joloda

  Aizsargāta preču zīme. Reģistrējis izgudrotājs un uzņēmuma dibinātājs Džordžs Džonstons.
  JOLODA nozīmē laiku un spēkus taupošu iekraušanas sistēmu uz treileriem, kas it īpaši tiek izmantota papīra preču pārvadāšanai.

K

 • Kabotāža

  Par kabotāžu sauc transporta pakalpojumu sniegšanu valsts ietvaros, ko veic ārvalsts transporta uzņēmums.
 • Kombinētā kravas nostiprināšana

  Kombinētā kravas nostiprināšanā tiek kombinēti ģeometriski un dinamiski ciešas kravas nostiprināšanas elementi. Krava, piemēram, tiek iekrauta pie priekšējās sienas un ar spriegošanas siksnām nospriegota ģeometriski un dinamiski ciešā veidā. Praksē tā ir ļoti bieži izmantota kravas nostiprināšanas metode.  Kravas nostiprināšanas veidi

 • Kombinētie pārvadājumi

  Lai organizētu transportu, cik iespējams nekaitīgu videi un efektīvu izmaksu ziņā, kombinētajos pārvadājumos tiek optimāli kombinēti dažādi transporta veidi tādi kā kravas automašīnas, dzelzceļš un kuģi.

  • Dzelzceļa transports/ūdenstransports galvenajam ceļa posmam (videi draudzīgs transportēšanas risinājums)
  • Kravas automašīna pārvadājumam turp un atpakaļ (elastīga nosūtīšana un piegāde)

  Kombinētie pārvadājumi

 • Kontrolpunkts

  Par kontrolpunktu sauc LKW WALTER pilnvarotu uzņēmumu, uz kurieni kravas automašīnas tiek nosūtītas pārbaudei pirms dodas uz iekraušanas vai izkraušanas vietu. Šajā pārbaudē apmācīts personāls pārbauda transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, nepieciešamo kraušanas līdzekļu (piemēram, nostiprināšanas siksnu) pieejamību, autovadītāja personisko aizsargaprīkojumu un viņa zināšanas par attiecīgajām prasībām iekraušanas/izkraušanas vietā, ņemot vērā rūpnīcas drošību.
 • Kravu birža

  Kravu biržā (galvenokārt internetā) tiek tirgotas kravas un transports starp kravu piedāvātājiem un kravas automašīnu piedāvātājiem.

L

 • Lielums un smagums

  Ar lielumu un smagumu saprot tilpuma m³ attiecību pret svaru.
 • LOADS TODAY

  Eiropas lielākā pilno kravu birža LOADS TODAY ir LKW WALTER interneta platforma transporta partneriem.
  Būtiska LOADS TODAY priekšrocība ir tāda, ka LKW WALTER transporta partneri platformā LOADS TODAY atrod tikai pilnās kravas, kuras uztic pārvadāt un apmaksā LKW WALTER.  Kravu birža LOADS TODAY

 • LTL

  LTL ir angliskais saīsinājums "Less than Truck Load" (nepilnā krava).

M

 • Mega treileris

  Mega treileris ir puspiekabe ar iekšējo augstumu 3 m.
 • MiLog

  Minimālās algas likums - Vācijas likums par vispārējās minimālās algas noteikumiem.
  Kopš 1.1.2015. visā Vācijā ar likumu nosaka noteikto minimālo algu.
 • Muitas plomba

  Muitas plombu muitas iestādes var piestiprināt gan kravas automašīnas kravas telpā (= telpas plomba), gan kravas vienībai (kravas vienības vai pakas plomba) , transportējot muitojamas preces.
 • Multilock līste kravas nostiprināšanai

  Multilock līste ir tērauda līste uz puspiekabes grīdas (pie kreisā un labā rāmja) ar sarindotām nostiprināšanas siksnu nostiprināšanas vietām.

N

 • Neitralizēšana

  Neitralizēšanā preču izcelsme vai galamērķis tiek piesaistīts iekraušanas un/vai izkraušanas vietai. Izšķir vērtības un nosaukuma neitralizēšanu.
 • Neslīdīga grīda

  Neslīdīga grīda mūsdienās ir treilera koka grīdas (dēļu) parastais pārklājums.
 • Noslēgta cikla maršruta modelis

  Noslēgta cikla maršruta modelī mūsu transporta uzņēmumi pastāvīgi ceļo maršrutā starp divām valstīm (piemēram, Vācija - Francija - Vācija)
 • Nospriegošana uz leju

  Saukta arī par cilpu nostiprināšanu. Ģeometriski ciešas kravas nostiprināšanas metode perpendikulāra paātrinājuma novēršanai (lai pretotos spēkiem, kas rodas sānos). Tostarp tiek izmantota tērauda rūpniecībā.  Skatīt arī Ģeometriski cieša nostiprināšana.

 • Nostiprināšanas siksnas

  Nostiprināšanas siksnas ir paredzētas kravas piestiprināšanai un nostiprināšanai.
  Principā izšķir nostiprināšanas siksnas ar īsās sviras sprūdmehānismu (apm. 350 daN spriegošanas spēks) un nostiprināšanas siksnas ar garās sviras sprūdmehānismu (apm. 500 daN spriegošanas spēks).

P

 • Paperliner

  Paperliner ir speciāla puspiekabe papīra kravā ar automātisku iekraušanas un izkraušanas sistēmu (Joloda sliedes, Joloda slieces).
 • Pasūtīšana tiešsaistē

  Pasūtījumu rezervācija, izmantojot mūsu klientu interneta portālu CONNECT.  Skatīt arī CONNECT.

 • Piekabju pārvietošana

  Piekabju pārvietošana nozīmē sākotnējā un nobeiguma pārvadājuma veikšanu kombinētajos pārvadājumos, proti, LKW WALTER piekabes aiztransportēšanu no iekraušanas vietas uz kombinēto kvaru terminālu/ostu vai attiecīgi no kombinēto kravu termināla/ostas līdz izkraušanas vietai.  Skatīt arī Kombinētie pārvadājumi.

 • Pilnā krava

  Pilnā krava ir pilna kravas automašīna, kas principā paredzēta vienam saņēmējam. Pilnās kravas starptautiskais jēdziens ir "FTL" - Full Truck Load.
 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (individuālais aizsargaprīkojums)

  Šādas norādījuma zīmes paredz pastāvīgi lietot individuālo aizsargaprīkojumu: aizsargķivere (EN 397), aizsargbrilles (EN 166/EN 166-3), trokšņu slāpēšanas austiņas (EN 352), ķermeni nosedzošs apģērbs, brīdinājuma veste (EN 471), darba cimdi (EN 388) un aizsargapavi ar tērauda kapēm (EN 20345 S1)  Videoklips par individuālo aizsargaprīkojumu (IAA)

 • Pretslīdes paklāji

  Kravas nostiprināšanas līdzekļi, kas paredzēti kā paliktņi berzes koeficienta palielināšanai. Tos veido neslīdīgi materiāli, piemēram, gumijas granulāts, šķiedru materiāli vai pārklāts kartons.
 • Priekšējā siena

  Priekšējā siena ir treilera priekšpuses siena.

R

 • Respact

  respACT ir Austrijas uzņēmumu platforma Corporate Social Responsibility (CSR) un ilgtspējīgas attīstības vajadzībām. Kā impulsu ģenerators respACT atbalsta savus biedru uzņēmumus ar jaunumiem un informāciju par ilgtspējīgu saimniekošanu, regulārām iespējām veidot tīklu, kā arī kompetenču attīstības piedāvājumiem. "Responsable actions" mērķis ir sabiedriska, ekoloģiska un ekonomiska modernizācija tādās jomās kā vadīšana un veidošana, tirgus, darbnieki, vide un sabiedrība. (www.respact.at)
 • Responsible Care

  Vispasaules brīvprātīga iniciatīva, ar ko nākusi klajā ķīmiskā rūpniecība, lai ar stingru paškontroli uzlabotu veselības, drošības un vides situāciju.

  Sertifikāti

S

 • Savilcējlīstes

  Savilcējlīstes ir kravas nospriegošanas līdzekļi. Tās sauc arī par iespīlēšanas dēļiem vai starpsienu stiprinājumiem vai noslēgiem. Tās paredzētas kā ģeometriski ciešas kravas nostiprināšanai, kas nepieļauj kravas slīdēšanu uz priekšu vai uz aizmuguri.
 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  LKW WALTER 2005. gadā ir apvienojis drošības/veselības, vides un kvalitātes jomas. 2008. gadā tika instalēta drošības vadība (Security Management). Kopš tā laika minētās jomas apkopo jēdziens SHEQ.  SHEQ-Management

 • Spring lashing nostiprināšana

  Ģeometriski ciešas kravas nostiprināšanas metode, lai pretotos spēkiem braukšanas virzienā vai tam pretēji. Tostarp tiek izmantota ķīmiskajā rūpniecībā.  Skatīt arī Ģeometriski cieša nostiprināšana.

 • SQAS

  SQAS = Safety & Quality Assessment System

  SQAS vērtējums ir sistēma, ko izstrādājusi CEFIC - "European Chemical Industry Council" (Eiropas ķīmijas rūpniecības padome).
  Vērtējums jāatjauno ik pēc 3 gadu cikla un ir instruments, lai vienotā formā kvalificētu transporta un loģistikas uzņēmumu kvalitāti, drošību (personām un mantai), attieksmi pret vidi un CSR pasākumus.
  LKW WALTER pirmoreiz tika novērtēts pēc SQAS jau 1995. gadā.
 • Statņi

  Statņi ir treilera sāniskie, vertikālie stiprināšanas stieņi un sastāvdaļa.

T

 • T1, T2, T-

  T1, T2 un T- ir muitas tranzīta dokumenti ar norādījumiem par muitojamām precēm starp 27 ES dalībvalstīm, Norvēģiju, Islandi, Šveici, Turciju un Serbiju.
 • Tahogrāfs

  Tahogrāfs ir elektroniska ierīce, kas galvenokārt reģistrē braukšanas un atpūtas laiku.
 • Tenta puspiekabe bez bortiem

  Tenta puspiekabe bez bortiem ir transportlīdzekļa virsbūve ar tentu bez bortiem.
 • Terminālis (dzelzceļš/prāmis)

  Terminālis kombinētajos pārvadājumos (ceļi-dzelzceļš/kuģis) ir sistēma kraujamo vienību (puspiekabes, konteineri) pārkraušanai dzelzceļa stacijās un ostās.
 • TIR karnete

  TIR karnete ir tranzīta dokuments ar visplašāko piemērojamību. Tā ir derīga arī ārpus ES robežām uz austrumiem, Tuvajos un Vidējos Austrumos. IRU ir TIR karnetes sistēmas organizators un uzņemas atbildību ES un citās TIR dalībvalstīs par muitas nodokļiem līdz maks EUR 100.000/TIR karnetei. Dažās TIR dalībvalstīs ir ierobežota garantijas summa maks. EUR 60.000/TIR karnetei.
 • Transporta apdrošināšana

  Transporta apdrošināšana ir preču apdrošināšana. Apdrošināšana sākas no preču iekraušanas brīža saskaņotajā pieņemšanas vietā un beidzas līdz ar to izkraušanu. Tā sedz zaudējumus, kas pārsniedz pārvadātāja atbildības robežas saskaņā ar CMR. Atsevišķu transporta apdrošināšanu noslēdz pasūtītāja uzdevumā un uz tā rēķina.
  Tās likumiskais pamats ir "Vispārējie Austrijas transporta apdrošināšanas noteikumi" (AÖTB 1988).

V

 • Vispārēja avārija

  Jēdziens, ar ko apzīmē ārkārtas notikumus vai starpgadījumus upju un jūras kuģu satiksmē.
  Vispārējās avārijas apjoms ir ieguldījums kuģa un kravas glābšanā no kopēja apdraudējuma, un šos izdevumus vienādās daļās sedz kuģa un kravas/pārvadājuma īpašnieki.

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (maināmā virsbūve)

  Maināmās virsbūves galvenokārt tiek izmantotas kombinētajos pārvadājumos pa dzelzceļu/autoceļiem.
  Mūsu uzņēmuma autoparka maināmās virsbūves atbilst augstākām kravu nostiprināšanas prasībām. (Pārbaude saskaņā ar EN 12642 XL). Pašlaik mēs no tām izmantojam vairāk nekā 200 virsbūves.  LKW WALTER puspiekabju autoparks

X

 • XL puspiekabe

  Atšķirībā no standarta puspiekabes XL puspiekabes konstrukcijai ir īpašības, kas pozitīvi ietekmē kravas nostiprināšanu - piemēram, pastiprināta priekšējā siena, 4 duvju noslēgi, pastiprināts tents, vismaz 32 sānu latas, stingrāka virsbūve un pastiprināti sānu tenti.

  Mūsu puspiekabju autoparku veido tikai XL puspiekabes.  Skatīt arī EN 12642 XL.

^ - Top

Šī internetvietne lieto sīkfailus, lai Jums nodrošinātu vislabāko lietotāja pieredzi. Ar klikšķi uz "Piekrist" Jūs piekrītat sīkfailu lietošanai. Ja konkrētus sīkfailus vēlaties izslēgt, klikšķiniet šeit. Papildu informāciju par mūsu rīcību ar Jūsu datiem skatiet mūsu sadaļās Lietošanas noteikumi un Norādījumi par datu aizsardzību.

Piekrist